Klubbestyrelsen

Luk alle
Åbn alle

Alle klubber har en bestyrelse. I bestyrelsen samarbejder forældre, børn og klubbens personale om udviklingen af klubben.

Forældrerepræsentanter

 • Formand:Vakant
 • Medlem: xx, forældre til xx
 • Medlem: Käte Jensen, forældre til Nicolai 7.c Hvidovre Heldagsskole
 • Medlem: xx forældre til xx

Medarbejderrepræsentanter

 • Pædagog: Vakant

Ledelsesrepræsentanter

 • Leder: Søren Olsen

Børnepræsentanter

 • Medlem: Vakant
 • Medlem: Vakant

Alle klubbestyrelser skal formulere principper for den retning man ønsker, at klubben skal bevæge sig. Principperne skal blandt andet afspejle, hvilke værdier man ønsker, klubben skal præges af fx i forhold til organisering og for samarbejdet mellem klub og hjem. Klubbestyrelsen afgør løbende, om der er behov for at ændre principperne for at sikre, at hensigten med principperne kommer til udtryk i klubbens dagligdag.

Der vælges hvert år, på forældremødet i oktober, repræsentanter til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Valgperioden for bestyrelsens medlemmer, så det kun er ca. halvdelen af bestyrelsen, der er på valg. Dette for at undgå en fuldstændig udskiftning ved nyvalg.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, en personalerepræsentant, to klubmedlemmer samt leder. P.t. er personale- og klubmedlemsrepræsentanter vakante.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer kommunalbestyrelsen fastsætter for forældrebestyrelser i daginstitutioner.

Bestyrelsen fastsætter principper for institutionens daglige drift vedr:

 • det pædagogiske arbejde
 • medvirker til planlægningen af det daglige samarbejde mellem klub og hjem
 • klubbens åbningstider
 • fællesarrangementer i klubbens åbningstid
 • bestyrelsen kan sammen med personalet søge om tillægsbevillinger til dækning af uforudsete udgifter
 • bestyrelsen kan skrive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører klubben

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden, der indeholder de formelle regler for bestyrelsens arbejdsgang:

 • der udarbejdes en dagsorden før hvert møde.
 • på hvert møde gennemgås referatet fra sidste møde.
 • der føres skriftligt referat ved hvert møde
 • referater lægges ud på klubbens hjemmeside

Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året. På møderne drøftes det pædagogiske arbejde, aktiviteterne, økonomi samt andet bestyrelsen ønsker at drøfte. Hvis du som forældre ønsker et punkt behandlet, så skriv eller henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. Forældrebestyrelsen er din mulighed for som forældre at præge og få indflydelse i dit barns klub.